Santa Cruz Civic Auditorium
April 3, 2016
Anna Jean Cummings Park/Blue Ball Park
July 23, 2016

San Lorenzo Park, Santa Cruz